Procesné riešenia

So zvyšujúcou sa závislosťou na informačných a komunikačných technológiách vznikla aj potreba systematického riešenia ich ochrany v podobe Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č.179/2020 Z.z. o informačných technológiách verejnej správy.

procesné riešenia

Naše procesné riešenia ponúkajú komplexné a efektívne postupy pre zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami.

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Poradenstvo a servis v oblasti ochrany utajovaných skutočností podľa Zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • dodávka (tzv. TEMPEST-ovaných komponentov) zariadení s ochranou proti nežiaducemu elektro-magnetickému vyžarovaniu podľa štandardov NATO SDIP-27 Level A, B alebo C,
  • vypracovanie bezpečnostného projektu a podkladov k žiadosti o certifikáciu technických prostriedkov,
  • vypracovanie podkladov k žiadosti pre posúdenie úrovne ochrany utajovaných skutočností pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním,
  • aplikácia odporúčaných systémových prostriedkov a bezpečnostných nastavení, školenia.

Máte záujem o procesné riešenia?